Preguntes freqüents

Si, actualment s´anomenen factures simplificades.

No. En una factura simplificada, per exemple, no s´esmenten les dades del destinatari del producte o servei i per tant no serveix per deduir l´IVA.

És possible emetre factures simplificades (tiquets) només per a operacions inferiors a 3.000 €, IVA inclòs, corresponents a determinades prestacions de servei, entre les quals s'inclouen els serveis d'hostaleria i restauració, transport de passatgers, aparcament, autopista de peatge, venda de combustible, etc.

Una factura electrònica és l'equivalent digital a una factura en paper i es tracta d'un fitxer de dades que conté tota la informació de la factura juntament amb una signatura electrònica que garanteix l'autenticitat de la factura i la seva inalterabilitat és a dir, que els continguts de la factura no han estat modificats des del moment de la seva expedició.

Una factura electrònica és una factura autèntica, expedida i rebuda de manera electrònica, amb firma digital certificada. Això evita emetre manualment factures i agilitza tràmits i declaracions fiscals, estalviant costos d'emissió, enviament, magatzematge, reclamació i correcció d'errors. per això, millora la imatge de l'empresa, perquè no és necessari reclamar en el seu nom factures a comerços. Addicionalment, dota de total traçabilitat i consulta d'estadístiques, generació de llistes i integració en centres de costos.

Una autofactura és una factura no emesa pel comerç que ha ofert el servei, sinó pel receptor o un tercer. El seu emissor ha de crear-la manualment i enviar-la al comerç que la revisa manualment i l'aprova. Generalment e realitzada en PDF, enviada per correu electrònic, sense firma digital certificada (que invalida al document com a fiscal i jurídic). Aquest tipus de factura no evita les duplicitats ni els errors, doncs les seves dades han de ser introduïdes manualment por al comerç en la seva comptabilitat.

Per això, el servei que ofereix DevoluIVA es basa exclusivament en l'emissió de factures electròniques, per a oferir el millor servei als seus clients.

No, ja que per deduir l´IVA s´ha de disposar d´una factura completa.

Si. Els empresaris o professionals estan obligats a expedir factura i còpia d'aquesta pels lliuraments de béns i prestacions de serveis que realitzin en el desenvolupament de la seva activitat.

Si. Les empreses han d'expedir i remetre factures electròniques en les seves relacions amb empreses i particulars que acceptin rebre-les o que les hagin sol•licitat expressament. Aquest deure és independent de la mida de la seva plantilla o del seu volum anual d'operacions.

Les empreses que, estant-hi obligades, no ofereixin als usuaris la possibilitat de rebre factures electròniques o no permetin l'accés de les persones que han deixat de ser clients, a les seves factures, seran sancionades amb advertència o una multa.

El servei està orientat a empreses, professionals, autònoms i tota mena d'entitats o organitzacions no empresarials (associacions, ONG, etc.) que en l'exercici de la seva activitat incorrin en despeses de restauració, taxis, benzineres i pàrquings que generin un IVA deduïble.

DevoluIVA rep automàticament totes les operacions que es realitzen en els comerços de la seva xarxa i automàticament les converteix en factures electròniques recapitulatives quan acaba el mes natural.

Si, ja que segueixen totes les exigències legals que formula la llei:

 • Numeració correlativa i, si s’escau, sèrie..
 • Data d'expedició i, si s’escau, de realització de l'operació si és diferent de la d'expedició.
 • Identificador de expedidor i destinatari.
 • Domicili.
 • NIF del destinatari i de l'expedidor.
 • Descripció de l'operació..
 • Dades necessàries per a determinar la base imposable.
 • Tipus imposable.
 • Quota.

Perquè garanteix l'autenticitat de l'origen i la integritat del contingut de la factura, acomplint els tres supòsits exigits per llei:

 • Mitjançant una signatura electrònica avançada.
 • Mitjançant un intercanvi electrònic de dades (EDI).
 • Mitjançant altres mitjans que els interessats hagin comunicat a l'AEAT amb caràcter previ a la seva utilització i hagin estat validats per la mateixa.

En qualsevol comerç de la xarxa DevoluIVA, la qual compta en Espanya amb prop de 100.000 restaurants, taxis, estacions de serveis i pàrquings. Cada mes s´afegeixen uns 1.000 comerços nous.

Pots consultar tots aquests proveïdors al nostre cercador web de comerços.

Si necessites que integrem a la nostra xarxa els teus establiments preferits, sol•licita’ns-ho a través del teu portal privat o a través de la teva app DevoluIVA. Contactarem amb ell per incorporar-lo.

És una factura que inclou diferents operacions efectuades en diferents dates per a un mateix destinatari, sempre que s'hagin realitzat dins del mateix mes natural.

Quan el destinatari d'aquestes sigui un empresari o professional que actuï com a tal, l'expedició s'ha de fer abans del dia 16 del mes següent a aquell en el curs del qual s'hagin realitzat les operacions.

Durant la primera setmana del mes següent tindràs disponible, en el teu portal privat, totes les factures electròniques recapitulatives de les teves despeses.

És una factura que inclou operacions efectuades en una sola data per a un mateix destinatari, emeses amb posterioritat al dia 16 del mes següent a aquell en el curs del qual s'hagin realitzat les operacions. Quan el destinatari d'aquestes sigui un empresari o professional que actuï com a tal, l'expedició s'ha de fer en el moment que ho sol·liciti, sempre que l'operació hagi estat realitzada en els darrers quatre anys. Més consideracions:

 • La data en què se sol·licita la factura substitutiva és posterior al moment de lliurament de la factura.
 • Les factures substitutives no tenen la consideració de factures rectificatives, article 15-6 Reial decret 1619/12 Reglament de facturació (Annex 3).
 • El termini en què es pot reclamar una factura substitutiva és de quatre anys des de la meritació de l'operació. Resolució de 19 de juny de 2002 (RG: 1890/1999) del Tribunal Econòmic Administratiu Central (Annex 4).
 • La data d'emissió de la factura substitutiva ha de ser la mateixa que la factura substituïda. En conseqüència no hi ha modificació en les quotes d'IVA repercutit ja que la factura substituïda ja va generar la quota corresponent i aquesta no pateix cap modificació. CV 2873-17 (Annex 6) i Article 6-i) Reial Decret 1619/12, Reglament de facturació (Annex 2).
 • Les factures substitutives substitueixen factures de manera individual, per la qual cosa no és possible agrupar diverses factures simplificades a la mateixa factura substitutiva. CV 1409-17 (Annex 6)
 • Repercussió sobre el llibre registre de factures emeses:
  L'emissió d'una factura substitutiva suposa l'anul·lació de l'anotació al llibre registre de factures emeses de la factura simplificada. DevoluIVA assenta les factures substitutives sense que es generin duplicitats entre la factura completa i la simplificada.
 • Repercussió sobre el model 303 o 340:
  L'emissió de factures substitutives no suposa cap modificació en aquests models ja que les factures simplificades estaven registrades anteriorment.
 • Repercussió al SII: Cal informar amb la clau F3 (factura emesa en substitució de factures simplificades facturades i declarades) d'aquesta manera s'evitarà la duplicitat que es podria generar entre la factura simplificada i la substitutiva. PREGUNTES FREQÜENTS SII (versió 1.0) 2.30 (Annex 5)
 • Repercussió sobre la comptabilitat: no cal cap ajustament comptable associat amb l'emissió de factures substitutives, si bé l'empresa pot fer els ajustaments que consideri necessaris sempre que s'ajustin a la legislació comptable.

DevoluIVA custodia gratuïtament les factures electròniques emeses per un període de 4 anys, de manera que els clients no tenen la necessitat de conservar les factures en paper.

Si la despesa no ha estat facturada encara, podràs marcar-la com a "No facturable" abans no acabi el mes corrent.

Localitza la despesa que no vulguis que sigui facturada. Selecciona-la marcant la seva casella. Fes clic al botó "Accions", situat a dalt, a la dreta de la llista, i selecciona l'opció "Marcar com a No Facturable".

Així mateix, si vols revertir el seu estat, només has de seleccionar-la de nou i escollir "Marca com a Facturable".

El servei DevoluIVA només està disponible en establiments de la nostra xarxa, per la qual cosa no és possible generar factures d'altres establiments.

Si necessites que integrem a la nostra xarxa els teus establiments preferits, sol•licita’ns-ho a través del teu portal privat o a través de la teva app DevoluIVA. Contactarem amb ell per incorporar-lo.

En accedir al teu portal privat de DevoluIVA, veuràs el resum d'activitat del teu compte. A l'àrea "Factures" podràs consultar totes les teves factures electròniques.

Pots generar un fitxer Excel amb la informació de les factures electròniques rebudes, copiar aquesta informació amb un simple Control+C, per enganxar-la en el teu llibre de factures rebudes amb un Control+V. Així de fàcil.

Pots generar un fitxer Excel amb la informació de les factures electròniques rebudes i enviar-lo per email al teu Gestor. També pots facilitar al teu Gestor o a una altra persona l'accés al sistema agregant-la com a "Administrador autoritzat".

Això ho pots fer a Configuració > Configuració d'empresa > Administradors, clicant el botó "Afegeix Administrador", on facilitaràs les dades de la persona a la qual vols donar accés.

Si, sempre i quan la factura simplificada sigui llegible i no estigui deteriorada. En cap cas es podrà deduir l´IVA.

En primer lloc hem de comptabilitzar els tiquets de despeses.

121€ (6) Despeses a Creditors varis (410) 121€

i per el pagament d' aquestes despeses:

121 € (410) Creditors varis a Tresorería (572) 121€

En segon lloc hem de comptabilitzar les factures electróniques i per tant tenim dues opcions:

Opció a) Comptabilizar l' import total de les factures contra un Prodivers:

100€ (6) Despeses a Creditors varis (410) 121€
21€ (472) IVA soportat

En aquest cas, DevoluIVA proporcionarà un fitxer en format SII amb el detall de totes les factyres i proveidors, per a pujar al portal SII.

Opció b) Comptabilitzar factura a factura, creant les corresponents comptes de creditor.

100€ (6) Despeses a Parking SABA (410000090) 121€
21€ (472) IVA soportat

En tercer lloc hem de' anular l' import deduit a l' assentament de comptabilitzaciò dels tiquets de despeses:

121€ (410) Creditors varis a Despeses (6) 121€

Llei d'enjudiciament civil. Article 318. Manera de producció de la prova per documents públics

Els documents públics tenen la força probatòria establerta a l'article 319 si s'aporten a el procés en original o mitjançant còpia o certificat fefaent, ja siguin presentades aquests en suport paper o mitjançant document electrònic, o si, havent estat aportat per còpia simple, en suport paper o imatge digitalitzada, d'acord amb el que preveu l'article 267, no se n'ha impugnat l'autenticitat.

L'apartat 1 de l'article 4 de l'Reglament de Facturació estableix una sèrie d'operacions o activitats el desenvolupament permetrà a l'empresari substituir l'obligació d'expedir factura a canvi de l'emissió de tiquets o documents substitutius. Dins de les referides operacions es troben els serveis d'hostaleria i restauració prestats per restaurants, bars, cafeteries, orxateries, xocolateries i establiments similars, així com el subministrament de begudes o menjars per consumir a l'acte.

Tal com indica el text reglamentari, això serà així sempre que l'import de l'operació no excedeixi de tres mil (3.000) euros IVA inclòs.

En aquest sentit, l'apartat 2 de l'article 4 de l'Reglament de Facturació estableix que l'obligació d'expedir factura no podrà ser complerta mitjançant l'expedició de tiquet en els supòsits següents:

(ii) Quan el destinatari així ho exigeixi per a l'exercici de qualsevol dret de naturalesa tributària.

Las referidas facturas, denominadas recapitulativas, deberán ser emitidas en cualquier caso, antes del día 16 del mes siguiente al período de liquidación del impuesto en el curso del cual se hayan realizado las operaciones.

Los tiques que acumule (sustituya) esa factura deberán haberse emitido dentro de un mismo mes natural.

Cuando se expidan facturas recapitulativas, la fecha de realización de las operaciones corresponderá al mes natural en que se hayan efectuado las mismas. Adicionalmente, deberá consignarse la fecha de expedición de las referidas facturas, debiendo anotarse ambas fechas en los Libros Registros de facturas emitidas y recibidas.

L'article 11 de l'Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, que regula les factures recapitulatives, disposa el següent:

"Es poden incloure en una sola factura diferents operacions realitzades en diferents dates per a un mateix destinatari, sempre que les mateixes s'hagin efectuat dins d'un mateix mes natural.

En relació amb la qüestió plantejada sobre com s'ha de procedir quan s'ha de rectificar el model 347, s'informa el següent:

L'article 122 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (BOE de 18 de desembre), regula les declaracions, autoliquidacions i comunicacions complementàries o substitutives establint:

"Els obligats tributaris podran presentar declaracions o comunicacions de dades complementàries, fent constar si es tracta d'una o altra modalitat, amb la finalitat de completar o reemplaçar les presentades anteriorment. "

Per la seva banda, l'article 118 de l'Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, (BOE de 5 de setembre) estableix en relació amb les declaracions complementàries:

Tindran la consideració de declaracions complementàries les que es refereixin a la mateixa obligació tributària i període que altres presentades amb anterioritat, en què s'incloguin noves dades no declarades o es modifiqui parcialment el contingut de les anteriorment presentades, que subsisteixen en la part no afectada.

En aquest sentit, el Tribunal Econòmic Administratiu Central, en la seva Resolució de 19 de juny de 2002 (RG: 1890/1999) ha declarat que davant la falta d'un termini específic per a instar de l'subjecte passiu l'expedició de la corresponent factura, que és diferent dels terminis que té per a la seva remissió, el termini per reclamar la mateixa s'ha de posar en correspondència, en funció de la finalitat que es pretén, amb la possessió de les factures, és a dir, exercir el dret a la deducció, i ja que el termini de deducció és 4 anys des del naixement de el dret a deduir, aquest serà el termini per instar l'expedició de la referida factura, no expedida o que, expedida, no va arribar al seu destinatari.

En conseqüència, tal com va assenyalar aquest Centre directiu en ocasió de la contestació a la consulta de 20 de gener de 2017 i nombre V0103-17 en relació amb el bescanvi d'una factura simplificada per una factura completa, el termini per reclamar l'expedició d'una factura conforme a dret, quan amb anterioritat es va procedir a expedir una factura simplificada, és el corresponent a l'termini de quatre anys que el destinatari de la factura disposa per exercir el dret a la deducció de les corresponents quotes suportades.

Llei general tributària 58/2003, de 17 de desembre (vigència 01/07/04 i revisada 17/06/20) Llei general tributària Article 179 apartat 2, redactat per l'apartat trenta de l'article únic de la Llei 34/2015, de 21 de setembre, de modificació parcial de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària ( «B.O.E." 22 setembre) .Vigència: 12 octubre 2015:

Els obligats tributaris que voluntàriament regularitzin la seva situació tributària o esmenin les declaracions, autoliquidacions, comunicacions de dades o sol·licituds presentades amb anterioritat de forma incorrecta, no incorreran en responsabilitat per les infraccions tributàries comeses en ocasió de la presentació d'aquelles.

"No obstant, serà obligatòria, en tot cas, l'expedició en sèries específiques de les factures següents:

1r Les expedides pels destinataris de les operacions o per tercers a què es refereix l'article 5, per a cada un dels quals hi ha d'haver una sèrie diferent.
2n Les rectificatives. "

“No obstante, será obligatoria, en todo caso, la expedición en series específicas de las facturas siguientes:

1.º Las expedidas por los destinatarios de las operaciones o por terceros a que se refiere el artículo 5, para cada uno de los cuales deberá existir una serie distinta.
2.º Las rectificativas."

Per la seva banda, l'article 7 de l'esmentat Reglament assenyala que:

La data en què s'hagin efectuat les operacions que es documenten o en què, si és el cas, s'hagi rebut el pagament anticipat, sempre que es tracti d'una data diferent a la d'expedició de la factura. "

Pel que fa a l'termini per a l'expedició de factures en bescanvi de factures simplificades, d'acord amb, entre altres, la contestació vinculant, de 11 de febrer de 2014, amb número de referència V0341-14, el termini per a reclamar l'expedició d'una factura conforme a Dret és el termini de quatre anys des que es va meritar l'impost, que és el termini de què disposa el destinatari per exercir el dret a la deducció de les corresponents quotes suportades tal com es desprèn de la disposició transitòria segona de l'esmentat Reglament de facturació que estableix el següent:

 • A partir de l'entrada en vigor d'aquest Reglament, els documents substitutius que hagin estat expedits d'acord al que estableix el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació aprovat pel Reial Decret 1496/2003, de 28 de novembre, poden ser objecte de substitució o bescanvi per factures en els supòsits que preveu la lletra a) de l'apartat 2 de l'article 2.
 • La substitució o el bescanvi dels esmentats documents podrà realitzar-se dins de l'termini dels quatre anys següents a la data de meritació de les operacions documentades en els mateixos.

Aspectes Legals

Hi ha l'obligació d'emetre una factura sempre que un client ho sol·liciti.
La Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en el seu article 29 regula les obligacions tributàries formals dels obligats tributaris, i especifica com una d'elles, a la lletra e) de l'apartat 2, l'obligació d'expedir i lliurar factures i documents substitutius i conservar les factures, documents i justificants que tinguin relació amb les seves obligacions tributàries.

Així mateix, l'article 164.Dos, al seu paràgraf tercer, estableix que les factures expedides per l'empresari o professional, pel seu client o per un tercer, en nom i per compte de l'esmentat empresari o professional, podran ser transmeses per mitjans electrònics, sempre que el destinatari hagi donat el seu consentiment i en les condicions reglamentàries que es determinin.
El servei ofert per DevoluIVA permet, al client del mateix, complir amb l'obligació expressada en les disposicions anteriors d'una forma còmoda i segura.

Les factures expedides per DevoluIVA compleixen amb totes les exigències legals que formula la llei. Al paràgraf següent s'hi descriuen esquemàticament aquests requisits:
- Numeració correlativa i, si escau, sèrie
- Data d'expedició i, si escau, de realització de l'operació si és diferent de la d'expedició
- Identificador d'Expedidor (nom i cognoms) i destinatari (Raó o denominació social completa)
- Domicili (No cal per destinataris persones físiques no empresaris ni professionals)
- NIF del destinatari
- NIF de l'expedidor
- Descripció de l'operació
- Dades necessàries per determinar la base imposable
- Tipus imposable
- Quota
- Operació exempta, no subjecta

Una factura electrònica és l'equivalent en format digital a una factura en paper. A grans trets, es tracta d'un fitxer de dades que conté tota la informació de la factura juntament amb una signatura electrònica que garanteix l'autenticitat de la factura i la seva inalterabilitat (és a dir, que els continguts de la factura no han estat modificats des del moment de la seva expedició). DevoluIVA proporciona als seus clients un arxiu digital de totes les seves factures durant 4 anys, de manera que aquests no tenen la necessitat de conservar les seves factures en paper.
S'entendrà per factura electrònica aquella factura que s'ajusti al que estableix el Reglament de facturació i que hagi estat expedida i rebuda en format electrònic. (Art.9 RD 1619/2012 de 30 de novembre 2012)

L'expedició de la factura electrònica estarà condicionada a que el seu destinatari hagi donat el seu consentiment. (Res. AEAT 132842. Expedició: factures electròniques. Consentiment. LIVA)

DevoluIVA té un contracte amb tots els seus clients on aquests autoritzen explícitament la recepció electrònica de les seves factures.

Aquelles empreses que puguin garantir l'autenticitat de l'origen i la integritat del contingut de la factura, per alguna de les següents formes: Cons. DGT V861/2014 de 28 març 2014

• Mitjançant una signatura electrònica avançada d'acord amb el que disposa l'article 2.2 de la Directiva 1999/93/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de desembre de 1999, per la qual s'estableix un marc comunitari per a la signatura electrònica, basada, bé en un certificat reconegut i creada mitjançant un dispositiu segur de creació de signatures, d'acord amb el que disposen els apartats 6 i 10 de l'article 2 de l'esmentada Directiva, o bé, en un certificat reconegut, d'acord amb el que disposa en l'apartat 10 de l'article 2 de l'esmentada Directiva.

• Mitjançant un intercanvi electrònic de dades (EDI), tal com es defineix a l'article 2 de l'annex I de la Recomanació 94/820/CE de la Comissió, de 19 d'octubre de 1994, relativa als aspectes jurídics de l'intercanvi electrònic de dades, quan l'acord relatiu a aquest intercanvi prevegi la utilització de procediments que garanteixin l'autenticitat de l'origen i la integritat de les dades.

• Mitjançant altres mitjans que els interessats hagin comunicat a la AEAT amb caràcter previ a la seva utilització i hagin estat validats per la mateixa.

DevoluIVA expedeix les factures electròniques dels seus clients a través de Voxel Media SL, empresa certificada per a l'emissió de factures electròniques en els tres preceptes esmentats anteriorment, donant per tant compliment a la normativa establerta.

DevoluIVA compleix amb els requisits legals i tècnics per emetre factures en nom de tercers.

L'article 5 del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació estableix que l'obligació d'expedir factura o document substitutiu podrà ser complerta materialment pels destinataris de les operacions o per tercers.

En qualsevol d'aquests casos, l'empresari o professional o subjecte passiu obligat a l'expedició de la factura o document substitutiu serà el responsable del compliment de totes les obligacions previstes en el Reglament.

Perquè aquesta obligació es pugui complir per un tercer (que no sigui el destinatari), la norma no estableix cap requisit, per la qual cosa caldrà estar al que acordin les parts. No obstant l'anterior, la llei estableix que les factures expedides per tercers hauran de tenir una sèrie diferent a la resta de factures.

DevoluIVA S.L.U. està establerta a la Comunitat Europea i actua com un tercer de confiança a efectes d'expedir les factures electròniques als seus clients en nom del prestador del servei.

Es reconeix la possibilitat d'incloure en una sola factura diferents operacions efectuades en diferents dates per a un mateix destinatari, sempre que s'hagin realitzat dins del mateix mes natural.

Respecte al termini per a la seva expedició:
• Factures recapitulatives: com a màxim l'últim dia del mes natural en què s'hagin efectuat les operacions que es documenten en elles (núm 8819.2). Quan el destinatari d'aquestes sigui un empresari o professional que actuï com a tal, l'expedició s'ha de fer abans del dia 16 del mes següent a aquell en el curs del qual s'hagin realitzat les operacions.
• Règim especial del criteri de caixa: des del 1-1-2014, a les operacions acollides a aquest règim (núm 7052), l'expedició de la factura s'ha d'efectuar en el moment de la realització d'aquestes operacions. No obstant això, quan el destinatari de l'operació és un empresari o professional que actua com a tal, l'expedició s'ha d'efectuar abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s'hagi realitzat l'operació.

PRECISIONS
3) No és admissible la simple menció del total mensual de les operacions realitzades, sinó que han de constar els subministraments efectuats durant el mes corresponent, que es documenten a la mateixa (DGT CV 26-10-09).
4) La factura resum periòdica i l'agrupació periòdica de factures, regulades a la L 3/2004, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat a les operacions comercials, no participen de la natura ni del tractament fiscal de les factures recapitulatives (DGT CV 28-10-10; CV 29-12-10).
Les factures electròniques que DevoluIVA emet als seus clients, tots ells empresaris i professionals i amb un contracte en vigor amb DevoluIVA, tenen la consideració de factures recapitulatives, de manera que el seu termini d'expedició s'ajusta al legalment establert, tal com es descriu en paràgrafs precedents, tant si el prestador del servei està acollit al règim especial del criteri de caixa com si no.

Els empresaris o professionals estan obligats a dur i conservar un llibre registre de factures expedides. Art.63.1 RD 1624/1992 de 29 desembre 1992.

DevoluIVA facilita als seus clients un llibre registre electrònic de les factures emeses per DevoluIVA en nom d'aquests. Aquest llibre complementa el llibre registre de factures emeses gestionat pel propi prestador de servei.

El Model 347 és una declaració anual informativa d'operacions amb terceres persones. Els empresaris i professionals estan obligats a la presentació del Model 347 sempre que hagin realitzat operacions amb tercers per import superior a 3.005,06 euros durant l'any natural, computant de forma separada els lliuraments i les adquisicions de béns i serveis.
La declaració del Model 347 és de caràcter obligatori i es presenta al mes de febrer de l'exercici següent a aquell a què es refereix les operacions amb tercers que s'inclouen.
Per satisfer aquesta necessitat DevoluIVA informa puntualment als seus prestadors de servei afiliats d'aquells saldos que superen l'import establert legalment per a la seva inclusió en el model 347.

A l'actualitat es denomina factura simplificada al que abans es coneixia com a tiquet.

Els empresaris o professionals podran igualment expedir factura simplificada i còpia d'aquesta quan el seu import no excedeixi de 3.000 euros, Impost sobre el Valor Afegit inclòs, a les operacions que es descriuen a continuació:

- Serveis d'hostaleria i restauració prestats per restaurants, bars, cafeteries, orxateries, xocolateries i establiments similars, així com el subministrament de begudes o menjars per consumir a l'acte.
- Aparcament i estacionament de vehicles.
- Utilització d'autopistes de peatge.

La diferència entre una factura simplificada i una factura és que a la primera no apareixen les dades del receptor del servei o producte.

Una factura simplificada ha de reunir els següents requisits:

a) Número i, si escau, sèrie. La numeració de les factures simplificades dins de cada sèrie serà correlativa. Es podran expedir factures simplificades mitjançant sèries separades quan hi hagi raons que ho justifiquin i, entre altres, en els següents casos:

- Quan l'obligat a la seva expedició compti amb diversos establiments des dels quals efectuï les seves operacions.
- Quan l'obligat a la seva expedició realitzi operacions de natura diferent.
- Les expedides pels destinataris de les operacions o per tercers a què es refereix l'article 5, per a cada un dels quals hi ha d'haver una sèrie diferent.
- Les rectificatives.

b) Data d'expedició.
c) Data d'operació si és diferent de la d'expedició.
d) NIF i nom i cognoms, raó o denominació social de l'expedidor.
e) Identificació dels béns lliurats o serveis prestats.
f) Tipus impositiu, i opcionalment també l'expressió "IVA inclòs"
g) Contraprestació total.
h) A les factures rectificatives, la referència a la factura rectificada.
i) Si és el cas, si es produeixen les següents circumstàncies:
- En operacions exemptes referència a la normativa
- La menció "facturació pel destinatari"
- La menció "inversió del subjecte passiu"
- La menció "Règim especial d'Agències de viatges"
- La menció "Règim especial de béns usats".
- Així mateix, quan una mateixa factura comprengui operacions subjectes a diferents tipus impositius de l'Impost sobre el Valor Afegit s'ha d'especificar per separat, a més, la part de base imposable corresponent a cadascuna de les operacions.

No has de fer cap assentament comptable, ja que en el seu moment ja contabilizaste les vendes de caixa i el seu IVA pertinent.

Per tal de facilitar el compliment de les obligacions fiscals dels comerços afiliats, DevoluIVA proporciona i manté un llibre registre digital de les factures electròniques expedides en nom d'aquests. Aquest llibre està accessible a través de el portal web de comerços i relaciona les factures en un llistat estructurat com segueix:

LLIBRE DE REGISTRE DE FACTURES EXPEDIDES
Sèrie i Nº Data d'Expedició Data d'Operació Raó social Destinatari (client) NIF Destinatari base imposable de Tipus IVA Quota IVA

Així mateix, DevoluIVA disposa d'un sistema d'alertes que permet advertir els comerços afiliats sobre els clients que han sobrepassat els 3.005,06 € de facturació anual, a efectes que aquests clients puguin ser correctament reportats en la presentació de el model 347 (Seguint indicacions de l'ordre EHA / 3012/2008 de 20 d'octubre i les seves posteriors modificacions)

Llei d'enjudiciament civil. Article 318. Manera de producció de la prova per documents públics

Els documents públics tenen la força probatòria establerta a l'article 319 si s'aporten a el procés en original o mitjançant còpia o certificat fefaent, ja siguin presentades aquests en suport paper o mitjançant document electrònic, o si, havent estat aportat per còpia simple, en suport paper o imatge digitalitzada, d'acord amb el que preveu l'article 267, no se n'ha impugnat l'autenticitat.

L'apartat 1 de l'article 4 de l'Reglament de Facturació estableix una sèrie d'operacions o activitats el desenvolupament permetrà a l'empresari substituir l'obligació d'expedir factura a canvi de l'emissió de tiquets o documents substitutius. Dins de les referides operacions es troben els serveis d'hostaleria i restauració prestats per restaurants, bars, cafeteries, orxateries, xocolateries i establiments similars, així com el subministrament de begudes o menjars per consumir a l'acte.

Tal com indica el text reglamentari, això serà així sempre que l'import de l'operació no excedeixi de tres mil (3.000) euros IVA inclòs.

En aquest sentit, l'apartat 2 de l'article 4 de l'Reglament de Facturació estableix que l'obligació d'expedir factura no podrà ser complerta mitjançant l'expedició de tiquet en els supòsits següents:

(ii) Quan el destinatari així ho exigeixi per a l'exercici de qualsevol dret de naturalesa tributària.

Les referides factures, denominades recapitulatives, hauran de ser emeses en qualsevol cas, abans del dia 16 del mes següent a el període de liquidació de l'impost en el curs de el qual s'hagin realitzat les operacions.

Els tiquets que acumuli (substitueixi) aquesta factura s'han d'haver emès dins d'un mateix mes natural.

Quan s'expedeixin factures recapitulatives, la data de realització de les operacions correspon a el mes natural en què s'hagin efectuat les mateixes. Addicionalment, s'ha de consignar la data d'expedició de les referides factures, havent d'anotar les dues dates en els Llibres Registres de factures emeses i rebudes.

L'article 11 de l'Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, que regula les factures recapitulatives, disposa el següent:

"Es poden incloure en una sola factura diferents operacions realitzades en diferents dates per a un mateix destinatari, sempre que les mateixes s'hagin efectuat dins d'un mateix mes natural.

En relació amb la qüestió plantejada sobre com s'ha de procedir quan s'ha de rectificar el model 347, s'informa el següent:

L'article 122 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (BOE de 18 de desembre), regula les declaracions, autoliquidacions i comunicacions complementàries o substitutives establint:

"Els obligats tributaris podran presentar declaracions o comunicacions de dades complementàries, fent constar si es tracta d'una o altra modalitat, amb la finalitat de completar o reemplaçar les presentades anteriorment. "

Per la seva banda, l'article 118 de l'Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, (BOE de 5 de setembre) estableix en relació amb les declaracions complementàries:

Tindran la consideració de declaracions complementàries les que es refereixin a la mateixa obligació tributària i període que altres presentades amb anterioritat, en què s'incloguin noves dades no declarades o es modifiqui parcialment el contingut de les anteriorment presentades, que subsisteixen en la part no afectada.

En aquest sentit, el Tribunal Econòmic Administratiu Central, en la seva Resolució de 19 de juny de 2002 (RG: 1890/1999) ha declarat que davant la falta d'un termini específic per a instar de l'subjecte passiu l'expedició de la corresponent factura, que és diferent dels terminis que té per a la seva remissió, el termini per reclamar la mateixa s'ha de posar en correspondència, en funció de la finalitat que es pretén, amb la possessió de les factures, és a dir, exercir el dret a la deducció, i ja que el termini de deducció és 4 anys des del naixement de el dret a deduir, aquest serà el termini per instar l'expedició de la referida factura, no expedida o que, expedida, no va arribar al seu destinatari.

En conseqüència, tal com va assenyalar aquest Centre directiu en ocasió de la contestació a la consulta de 20 de gener de 2017 i nombre V0103-17 en relació amb el bescanvi d'una factura simplificada per una factura completa, el termini per reclamar l'expedició d'una factura conforme a dret, quan amb anterioritat es va procedir a expedir una factura simplificada, és el corresponent a l'termini de quatre anys que el destinatari de la factura disposa per exercir el dret a la deducció de les corresponents quotes suportades.

Llei general tributària 58/2003, de 17 de desembre (vigència 01/07/04 i revisada 17/06/20) Llei general tributària Article 179 apartat 2, redactat per l'apartat trenta de l'article únic de la Llei 34/2015, de 21 de setembre, de modificació parcial de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària ( «B.O.E." 22 setembre) .Vigència: 12 octubre 2015:

Els obligats tributaris que voluntàriament regularitzin la seva situació tributària o esmenin les declaracions, autoliquidacions, comunicacions de dades o sol·licituds presentades amb anterioritat de forma incorrecta, no incorreran en responsabilitat per les infraccions tributàries comeses en ocasió de la presentació d'aquelles.

D'acord amb l'article 164.Uno.3.º de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, els empresaris o professionals estan obligats a expedir factura i còpia d'aquesta pels lliuraments de béns i prestacions de serveis que realitzin en el desenvolupament de la seva activitat, incloses les no subjectes i les subjectes però exemptes de l'impost, en els termes que estableix aquest Reglament i sense més excepcions que les previstes en ell. Aquesta obligació incumbeix així mateix als empresaris o professionals acollits als règims especials de l'Impost sobre el Valor Afegit.

"No obstant, serà obligatòria, en tot cas, l'expedició en sèries específiques de les factures següents:

1r Les expedides pels destinataris de les operacions o per tercers a què es refereix l'article 5, per a cada un dels quals hi ha d'haver una sèrie diferent.
2n Les rectificatives.

No obstant, serà obligatòria, en tot cas, l'expedició en sèries específiques de les factures següents:

1r Les expedides pels destinataris de les operacions o per tercers a què es refereix l'article 5, per a cada un dels quals hi ha d'haver una sèrie diferent.
2n Les rectificatives.

Per la seva banda, l'article 7 de l'esmentat Reglament assenyala que:

La data en què s'hagin efectuat les operacions que es documenten o en què, si és el cas, s'hagi rebut el pagament anticipat, sempre que es tracti d'una data diferent a la d'expedició de la factura.

Pel que fa a l'termini per a l'expedició de factures en bescanvi de factures simplificades, d'acord amb, entre altres, la contestació vinculant, de 11 de febrer de 2014, amb número de referència V0341-14, el termini per a reclamar l'expedició d'una factura conforme a Dret és el termini de quatre anys des que es va meritar l'impost, que és el termini de què disposa el destinatari per exercir el dret a la deducció de les corresponents quotes suportades tal com es desprèn de la disposició transitòria segona de l'esmentat Reglament de facturació que estableix el següent:

 • A partir de l'entrada en vigor d'aquest Reglament, els documents substitutius que hagin estat expedits d'acord al que estableix el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació aprovat pel Reial Decret 1496/2003, de 28 de novembre, poden ser objecte de substitució o bescanvi per factures en els supòsits que preveu la lletra a) de l'apartat 2 de l'article 2.
 • La substitució o el bescanvi dels esmentats documents podrà realitzar-se dins de l'termini dels quatre anys següents a la data de meritació de les operacions documentades en els mateixos. "

Sobre DevoluIVA

DevoluIVA és un servei per a empreses i autònoms que permet obtenir, de forma segura i automàtica, una factura electrònica en pagar amb una targeta que porti activat el nostre servei. Les factures electròniques compleixen amb tots els requeriments legals a l'efecte de la deducció d'impostos (IVA, IS / IRPF). DevoluIVA permet a més obtenir importants descomptes i promocions en molts establiments afiliats a la seva xarxa.

Les factures electròniques que proporciona DevoluIVA es generen a partir del consum realitzat en qualsevol dels comerços o proveïdors de la xarxa DevoluIVA (taxis, restaurants, benzineres, pàrkings, etc.). Només cal pagar amb una targeta de crèdit/dèbit que tingui activat el servei DevoluIVA i la factura arribarà de forma automàtica al teu portal web privat i app mòbil.

DevoluIVA és finalment un sistema de gestió documental que et permetrà arxivar les teves factures i gestionar els teus tiquets de despeses eficientment a través d'un portal web i una app mòbil, amb el que t'estalviaràs haver de guardar una còpia impresa dels teus tiquets i factures durant el període que marca la llei.

El servei està orientat a empreses, professionals, autònoms i tot tipus d'entitats o organitzacions no empresarials (associacions, ONGs, etc.) que en l'exercici de la seva activitat incorrin en despeses de restauració, taxis, benzineres, pàrkings, etc. que generin un IVA deduïble i siguin susceptibles de ser desgravades a l'impost de societats o a l'IRPF.

Com a proveïdor de serveis, et beneficiaràs d'un sistema automàtic que t'estalviarà temps i recursos en fer factures als teus clients d'empresa. Et beneficiaràs també d'una cartera de milers de clients professionals potencials, associats a DevoluIVA a tot Espanya.
Amb DevoluIVA, podras oferir als teus actuals clients d'empresa una manera senzilla d'obtenir una factura que els permeti deduir legalment els impostos dels consums realitzats del teu establiment. A més, els nostres cercadors web i mòbil et brinden una excel·lent plataforma per publicitar-te i llançar promocions orientades a tota la nostra base de clients professionals.

DevoluIVA és totalment gratuït per a tots els comerços. No cal cap inversió en dispositius, cap integració tècnica, res. Tan sols un senzill acord perquè puguem emetre factures electròniques en el teu nom als clients professionals, amb targeta DevoluIVA, que consumeixin al teu establiment.

Si ets un escèptic

És un servei de valor afegit que pots donar als teus clients d'empresa i que no et costarà res.

OK, ets de la vella escola. Aquesta reserva també la tenien alguns dels nostres clients, fins que van provar els avantatges de la factura electrònica i la senzillesa del sistema. Ara no els hi parlis del paper. Estem segurs que aviat seràs un d'ells.